Фотогалерея /

Шпильки от М8х60 до М90х700 (ст. 25, 35, 35Х, 40Х, 09Г2С, 20ХН3А, 30ХМА, 25Х1МФ, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 45Х14Н14В2М и др.) по ОСТ 26-2039-96,ОСТ 26-2040-96,ГОСТ 9066-75,ГОСТ 22032-76,ГОСТ 22041-76,ГОСТ 10494-80, ГОСТ 22042-76,ГОСТ 22043-7